Konfraternita kněží adorátorů

Správně jsi udělal, že jsi se svými pocity osamění přišel ke mně. Jsem zde pro tebe a ty jsi zde pro mě, pouze pro mě a pro nikoho jiného. Myslíš si, že si necením oběti, již jsi pro mě vykonal, když jsi sem přišel žít pro mě, se mnou, blízko mě dnem i nocí?
Pochop alespoň trochu bolest mého eucharistického Srdce, jež je zcela opuštěno v nesčetných svatostáncích po celém světě. Proč svou slavnou přítomnost zmnožuji tak skutečným a zázračným způsobem, ne-li proto, abych byl nablízku duším, jež miluji s planoucí vášní a dokonalou něhou? A jsem ponechán o samotě. Často zůstávám týden za týdnem zapomenut, nebo hůř, je se mnou nakládáno jako s věcí, jako se zbožím uschovaným pro případ potřeby. Tohle nebyl můj úmysl, když jsem ustanovil tuto svátost mé výkupné lásky.

Můj úmysl byl trojí. Prvně, zachovat mou jedinou oběť pro všechny věky a až do konce časů. Pak živit duše mým Tělem a Krví pro jejich uzdravení, jejich posvěcení a jednotu se mnou a se všemi údy mého mystického Těla s ohledem na můj druhý příchod ve slávě, kdy budou všichni jedno ve mně a já v nich a oběť naší chvály Otci v Duchu svatém bude trvat bez konce. Měl jsem však i třetí důvod: nabídnout duším – a zejména mým kněžím – společenství a hřejivé světlo mé skutečné přítomnosti. Chtěl jsem být přítomen takovým způsobem, abych mohl mít potěšení z rozmlouvání s dětmi lidskými. Chtěl jsem rozšířit milosti svého vtělení a pozemského života na všechny své učedníky, své vyvolené přátele, až do konce časů.

Tak mnoho z toho, co jsem choval ve svém Srdci, když jsem ustanovil tuto svátost, bylo zapomenuto, znejasněno nebo úmyslně popřeno. V tom spočívá bolest mého eucharistického Srdce. Proto jsem obrátil svůj pohled na tebe a požádal tě, abys mi daroval svůj život, zbytek svého života, v klanění a odprošování. Chci svobodnou odpověď tvé adorující lásky na mou eucharistickou lásku.
Proč si myslíš, že jsem k tobě tak často mluvil o své eucharistické Tváři? Je to proto, že „tvář“ znamená „přítomnost“. Úcta k mé eucharistické Tváři je lékem na ztrátu víry v mou skutečnou přítomnost, jež zachvátila mou Církev na každé úrovni, uhasila plamen eucharistické lásky a způsobila, že i mí vyvolení, moji kněží, jsou chladní a vzdálení ode mne.
To je mé dnešní slovo pro tebe a to je důvod, proč jsem tě přivedl na toto místo. Každá osamocenost, kterou zakoušíš, je pozváním vyhledat mě ve svátosti mého božského přátelství a utěšit mé eucharistické Srdce.

(In sinu Jesu, 19. X. 2008)

Konfraternita kněží adorujících Ježíšovu eucharistickou Tvář je odpovědí na potřebu a touhu mnoha kněží, mladých i starých, sjednotit se zvláštním způsobem k adoraci Nejsvětější svátosti oltářní a navzájem se modlitbou podporovat ve vytrvalosti. Ve své encyklice Ecclesia de Eucharistia ze Zeleného čtvrtku 2003 svatý papež Jan Pavel II. postavil před oči celé Církve Tvář Krista v Nejsvětější svátosti. Zavedl nové slovní spojení, které se do té doby neobjevilo ani v jeho dílech, ani ve spisech jeho předchůdců: Kristova eucharistická Tvář. Tímto způsobem Svatý otec sdílel s celou Církví svou vlastní zkušenost hledání Kristovy tváře v Nejsvětější svátosti oltářní, jejího nalézání a klanění se jí.

Konfraternita je otevřená všem katolickým biskupům, kněžím, jáhnům a bohoslovcům. Je pouze jedna zásadní povinnost: jedna nepřerušená hodina adorace každý den. Tato povinnost neváže pod hříchem, přesto je to však závažný závazek, jenž by neměl být zanedbán lehkovážně. Laici a zasvěcené osoby se mohou sjednotit s Konfraternitou kněží-adorátorů eucharistické Tváře Ježíše tím, že se stanou laickými adorátory.

V současnosti naše místní duchovní společenství tvoří 10 kněží (5 diecézních a 5 řeholních) a tři laičtí adorátoři.

Pro více informací pište na adoratori @ hesperion.cz